Kalenić

REGIONALNA DEPONIJA „KALENIĆ”

Lokacija: Ub, Srbija
Investitor: Regionalni centar za upravljanje otpadom „Eko-Tamnava“ d.o.o. Ub
Naručilac: Energoprojekt-Hidroinženjering a.d.


Izrada projekta za građevinsku dozvolu, za izgradnju regionalne sanitarne deponije komunalnog i neopasnog otpada „Kalenić“ na kojoj je predviđeno odlaganje otpada sa područja jedanaest opština Kolubarskog regiona. Predmet Projekta, pored samog tela deponije, su i objekti neophodni za njeno funkcionisanje i to: portirnica sa kućicom vage, upravna zgrada, servisna zgrada, perionica, garaža, nadstrešnica, zatim interne saobraćajnice, hidrotehničke, elektroenergetske i telekomunikacione instalacije kao i zaštitno zelenilo.