Čajetina

SANACIJA SMETLIŠTA „BREGOVI“ U ČAJETINI

Lokacija: Čajetina, Srbija
Investitor: Opština Čajetina

Nesanitarna deponija „Bregovi“ u Čajetini se nalazi se na nadmorskoj visini od 1000m i zauzuma površinu od 2ha. Projekat sanacije, zatvaranja i rekultivacije predmetne deponije kao prvu meru predviđa ubrzano kontrolisano otplinjavanje tj. evakuaciju metana iz tela deponije i sprovođenje sistemom cevi do biofiltera gde se metan razlaže. Nakon završetka procesa otplinjavanja, otpad se mehanički obrađuje i razdvaja na materijale koji se mogu reciklirati, otpad koji mora biti uklonjen sa lokacije i deponovan na sanitarnu deponiju i inertni otpad koji nema štetno dejstvo. Poslednja faza projekta je rekultivacija u cilju sprečavanja erozije površine i prilagođavanja područja prirodnom okruženju.